डाउनलोड
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
भदौ १६, २०७९ अभिलेख संरक्षण नियमावली, २०६३
भदौ १६, २०७९ अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६
भदौ १६, २०७९ राष्ट्रिय संस्कृति नीति, २०६७
भदौ १६, २०७९ प्राचीन स्मारक संरक्षण सम्बन्धी कार्यविधि, २०६४
भदौ १६, २०७९ प्राचीन स्मारक संरक्षण नियमावली, २०४६
भदौ १६, २०७९ प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३
भदौ १६, २०७९ पाल्पा दरबार संग्रहालयको मिति २०७८/०९/१४ गते देखि लागू हुने प्रवेश शुल्क
भदौ १६, २०७९ नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७९/०८०
भदौ १६, २०७९ व्यय अनुमानको विवरण आर्थिक वर्ष २०७९/०८०
भदौ १६, २०७९ वार्षिक कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७९/०८०
भदौ १६, २०७९ बजेट वक्तव्य आर्थिक वर्ष २०७९/०८०
भदौ १६, २०७९ प्रदेश आर्थिक विनियोजन ऐन, २०७९