डाउनलोड
मिति शीर्षक फाईलहरु पूरा पढ्नुहोस्
भदौ १६, २०७९ प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९
भदौ १६, २०७९ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७
भदौ १६, २०७९ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६
भदौ १६, २०७९ सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ संशोधन
भदौ १६, २०७९ सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५
भदौ १६, २०७९ सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड २०७६/०२/२०
भदौ १६, २०७९ नेपालको संविधान
भदौ १६, २०७९ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३
भदौ १६, २०७९ तिला जनयुद्ध संग्रहालय विकास समिति (गठन) आदेश, २०७९
भदौ १६, २०७९ चुन्वाङ्ग शान्ति संग्रहालय विकास समिति (गठन) आदेश, २०७९
भदौ १६, २०७९ सार्वजनिक खरिद नियमावली, 2064 (बाहौं संशोधन)
भदौ १६, २०७९ सार्वजनिक खरिद नियमावली, 2064 (एघारौ संशोधन)